Coğrafiya — Litosfer. Yerin daxili quruluşu. Yer səthinin relyefi.

00:00
1) Mənyəşinə görə dağlar neçə qrupa bölünür?
2) Çayların süxurları dağıdıb yuması prosesi necə adlanır?
3) Planetimizin geoloji inkişaf mərhələsi hansı hissələrə-eonlara bölünür?
4) Mənşəyinə görə düzənliklər neçə qrupa bölünür?
5) Küləklərin fəaliyyəti ilə yaranan relyef forması necə adlanır?
6) Yer bir planet kimi nə vaxt yaranmışdır?
7) Metoformalar dedikdə hansı növ relyef formaları nəzərdə tutulur?
8) Yerin daxili quruluşunun düzgün ardıcıllığını göstərin.
9) Mənşəyinə görə süxurlar neçə qrupa bölünürlər?
10) Yer qabığına təsir göstərən proseslər hansı qatda baş verir?
11) Dərinliyinə görə temperatur necə dəyişir?
12) Yer qabığının çökmüş sahələrində süxurların toplanması hesabına əmələ gələn düzənliklər necə adlanır?
13) Materiklərin dreyfi nəzəriyyəsini kim irəli sürmüşdür?
14) Aşağı mantiyada temperaturun yüksək olmasına baxmayaraq nəyə görə maddələr nisbətən bərk vəziyyətdədirlər?
15) Ölçülərinə görə relyef formaları neçə qrupa bölünür?
16) Yer səthinin relyefini öyrənən sahə hansıdır?
17) Okean tipli Yer qabığı nədən ibarətdir?
1.Çökmə süxur
2.Qranit
3.Bazalt
18) Günəş sisteminin qaz və toz dumanlıqlardan yaranması fikri kimə məxsusdur?
19) Platforma tavalarını müəyyən edin. 1 Kolxido ovalığı 2 Padan ovalığı 3 Amzon ovalığı 4 Braziliya yaylası 5 Missisipi ovalığı 6 Q.Sibir ovalığı
20) Astenosfer üzərində yerləşən bərk təbəqə necə adlanır?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *