Coğrafiya — Litosfer. Yerin daxili quruluşu. Yer səthinin relyefi.

00:00
1) Yer qabığının çökmüş sahələrində süxurların toplanması hesabına əmələ gələn düzənliklər necə adlanır?
2) Küləklərin fəaliyyəti ilə yaranan relyef forması necə adlanır?
3) Mənşəyinə görə düzənliklər neçə qrupa bölünür?
4) Astenosfer üzərində yerləşən bərk təbəqə necə adlanır?
5) Yer qabığına təsir göstərən proseslər hansı qatda baş verir?
6) Metoformalar dedikdə hansı növ relyef formaları nəzərdə tutulur?
7) Günəş sisteminin qaz və toz dumanlıqlardan yaranması fikri kimə məxsusdur?
8) Dərinliyinə görə temperatur necə dəyişir?
9) Mənyəşinə görə dağlar neçə qrupa bölünür?
10) Çayların süxurları dağıdıb yuması prosesi necə adlanır?
11) Mənşəyinə görə süxurlar neçə qrupa bölünürlər?
12) Aşağı mantiyada temperaturun yüksək olmasına baxmayaraq nəyə görə maddələr nisbətən bərk vəziyyətdədirlər?
13) Yer səthinin relyefini öyrənən sahə hansıdır?
14) Materiklərin dreyfi nəzəriyyəsini kim irəli sürmüşdür?
15) Yerin daxili quruluşunun düzgün ardıcıllığını göstərin.
16) Planetimizin geoloji inkişaf mərhələsi hansı hissələrə-eonlara bölünür?
17) Ölçülərinə görə relyef formaları neçə qrupa bölünür?
18) Platforma tavalarını müəyyən edin. 1 Kolxido ovalığı 2 Padan ovalığı 3 Amzon ovalığı 4 Braziliya yaylası 5 Missisipi ovalığı 6 Q.Sibir ovalığı
19) Yer bir planet kimi nə vaxt yaranmışdır?
20) Okean tipli Yer qabığı nədən ibarətdir?
1.Çökmə süxur
2.Qranit
3.Bazalt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *