Coğrafiya — Litosfer. Yerin daxili quruluşu. Yer səthinin relyefi.

00:00
1) Okean tipli Yer qabığı nədən ibarətdir?
1.Çökmə süxur
2.Qranit
3.Bazalt
2) Mənyəşinə görə dağlar neçə qrupa bölünür?
3) Küləklərin fəaliyyəti ilə yaranan relyef forması necə adlanır?
4) Yer səthinin relyefini öyrənən sahə hansıdır?
5) Platforma tavalarını müəyyən edin. 1 Kolxido ovalığı 2 Padan ovalığı 3 Amzon ovalığı 4 Braziliya yaylası 5 Missisipi ovalığı 6 Q.Sibir ovalığı
6) Mənşəyinə görə düzənliklər neçə qrupa bölünür?
7) Astenosfer üzərində yerləşən bərk təbəqə necə adlanır?
8) Günəş sisteminin qaz və toz dumanlıqlardan yaranması fikri kimə məxsusdur?
9) Yer qabığının çökmüş sahələrində süxurların toplanması hesabına əmələ gələn düzənliklər necə adlanır?
10) Çayların süxurları dağıdıb yuması prosesi necə adlanır?
11) Materiklərin dreyfi nəzəriyyəsini kim irəli sürmüşdür?
12) Aşağı mantiyada temperaturun yüksək olmasına baxmayaraq nəyə görə maddələr nisbətən bərk vəziyyətdədirlər?
13) Mənşəyinə görə süxurlar neçə qrupa bölünürlər?
14) Yer bir planet kimi nə vaxt yaranmışdır?
15) Metoformalar dedikdə hansı növ relyef formaları nəzərdə tutulur?
16) Yer qabığına təsir göstərən proseslər hansı qatda baş verir?
17) Yerin daxili quruluşunun düzgün ardıcıllığını göstərin.
18) Dərinliyinə görə temperatur necə dəyişir?
19) Ölçülərinə görə relyef formaları neçə qrupa bölünür?
20) Planetimizin geoloji inkişaf mərhələsi hansı hissələrə-eonlara bölünür?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *