Coğrafiya — Plan, xəritə, miqyas.

00:00
1) Məzmununa görə xəritələr neçə qrupa bölünür?
2) Kartoqrafik proyeksiyaların növlərinə aid deyil:
3) Meridian çevrəsinin uzunluğu neçə km-dir?
4) Orta miqyaslı xəritələrə aiddir:
5) Coğrafi uzunluq nəyə deyilir?
6) Təbii şərait və ehtiyyatlardan istifadə edilməsini, əhalinin və təsərrüfatın yerləşmə prinsilərini öyrənən sahə hansıdır?
7) Qonşu horizontallar arasındakı yüksəklik fərqi necə adlanır?
8) Planalma neçə üsulla aparılır?
9) İlk dəfə elmə coğrafiya anlayışını kim gətirmişdir?
10) Plan və xəritələrdə istifadə olunan şərti işarələr neçə qrupa bölünür?
11) Azərbaycanın təbiəti haqqında il yazılı məlumat kimə məxsusdur?
12) Hansı qlobusla xəritənin oxşar cəhətlərindən deyil?
13) Hindistana dəniz yolunu kim kəşf etmişdir?
14) Orta miqyaslı qlobusda ekvatorun uzunluğu neçə santimetr verilir?
15) Yerin Günəş ətrafında getdiyi yola nə deyilir?
16) Planalmada hansı alətdən istifadə edilmir?
17) İlk dəfə Yerin kürə formasında olmasını elmi cəhətdən kim sübut etmişdir?
18) Mütləq hündürlüyü hansı alətlə ölçürlər?
19) Yer kürəsinin müstəvi səthə köçürülmə üsulu necə adlanır?
20) Hansında təhrif yoxdur?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *