Coğrafiya — Plan, xəritə, miqyas.

00:00
1) Coğrafi uzunluq nəyə deyilir?
2) Məzmununa görə xəritələr neçə qrupa bölünür?
3) Yer kürəsinin müstəvi səthə köçürülmə üsulu necə adlanır?
4) Planalmada hansı alətdən istifadə edilmir?
5) İlk dəfə Yerin kürə formasında olmasını elmi cəhətdən kim sübut etmişdir?
6) Hindistana dəniz yolunu kim kəşf etmişdir?
7) Kartoqrafik proyeksiyaların növlərinə aid deyil:
8) Hansı qlobusla xəritənin oxşar cəhətlərindən deyil?
9) Plan və xəritələrdə istifadə olunan şərti işarələr neçə qrupa bölünür?
10) Orta miqyaslı xəritələrə aiddir:
11) Hansında təhrif yoxdur?
12) Mütləq hündürlüyü hansı alətlə ölçürlər?
13) İlk dəfə elmə coğrafiya anlayışını kim gətirmişdir?
14) Qonşu horizontallar arasındakı yüksəklik fərqi necə adlanır?
15) Yerin Günəş ətrafında getdiyi yola nə deyilir?
16) Təbii şərait və ehtiyyatlardan istifadə edilməsini, əhalinin və təsərrüfatın yerləşmə prinsilərini öyrənən sahə hansıdır?
17) Orta miqyaslı qlobusda ekvatorun uzunluğu neçə santimetr verilir?
18) Azərbaycanın təbiəti haqqında il yazılı məlumat kimə məxsusdur?
19) Planalma neçə üsulla aparılır?
20) Meridian çevrəsinin uzunluğu neçə km-dir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *