İnformatika — İnformatikanın əsas anlayışları(I)

00:00
1) Qiyməti sözlərlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?
2) İnformasiyanın cari zaman uyğunluğu onun hansı xassəsini əks etdirir?
3) Prosessor informasiyanı hansı şəkildə emal edir?
4) Bir bitlə yaddaşda nəyi təsvir etmək olar?
5) “Binary digit” nədir?
6) Hesabi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?
7) Uyğunluğu müəyyən edin: a. analoq b. qrafiki c. obyektivlik d. mətn e. kütləvilik 1- İnformasiyanın forması 2- İnformasiyanın növü 3- İnformasiyanın xassəsi
8) bir bayt ifadəsi üçün yaddaşda nə qədər yer ayrılır?
9) Hansı ardıcıllıq yaddaşın artma ardıcıllığını ifadə edir?
10) 5 bitlə kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?
11) UNICODE sistemində neçə kod vardır?
12) İnformasiyanın əsas ölçü vahidi nədir?
13) Hesablayın: 3 Mbayt + 15 Kbayt =?
14) 64 simvolu əlifba ilə yazılmış mətn yaddaşda 72 bayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?
15) İnformasiyanın növləri hansılardır?
1-mətn
2-rəqəmsal
3-multimediya
4-göstərici
5-audio
6-analoq
16) Unicode standartı ilə yığılmış kitabda 1 səhifədə 32 sətir, hər sətirdə 64 simvol var. 80 Kbayt ümümi həcmi olan bu kitabda neçə səhifə olar?
17) Mən tələbəyəm. cümləsində neçə bayt informasiya saxlanılır?
18) Printer 1 saniyədə 1 Kb informasiya çap edir. Əgər hər bir səhifə 32 sətirdən və hər sətir isə 64 simvoldan ibarət olarsa, printer 1 dəqiqəyə neçə səhifə çap edər?
19) Bir baytla kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?
20) Unicode kodlaşdırmasında hər simvol nə qədər yer tutur?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *