İnformatika — İnformatikanın əsas anlayışları(I)

00:00
1) İnformasiyanın növləri hansılardır?
1-mətn
2-rəqəmsal
3-multimediya
4-göstərici
5-audio
6-analoq
2) “Binary digit” nədir?
3) Hansı ardıcıllıq yaddaşın artma ardıcıllığını ifadə edir?
4) Unicode standartı ilə yığılmış kitabda 1 səhifədə 32 sətir, hər sətirdə 64 simvol var. 80 Kbayt ümümi həcmi olan bu kitabda neçə səhifə olar?
5) 5 bitlə kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?
6) Hesabi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?
7) Qiyməti sözlərlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?
8) Bir baytla kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?
9) Unicode kodlaşdırmasında hər simvol nə qədər yer tutur?
10) Mən tələbəyəm. cümləsində neçə bayt informasiya saxlanılır?
11) Bir bitlə yaddaşda nəyi təsvir etmək olar?
12) Hesablayın: 3 Mbayt + 15 Kbayt =?
13) Prosessor informasiyanı hansı şəkildə emal edir?
14) Printer 1 saniyədə 1 Kb informasiya çap edir. Əgər hər bir səhifə 32 sətirdən və hər sətir isə 64 simvoldan ibarət olarsa, printer 1 dəqiqəyə neçə səhifə çap edər?
15) İnformasiyanın əsas ölçü vahidi nədir?
16) Uyğunluğu müəyyən edin: a. analoq b. qrafiki c. obyektivlik d. mətn e. kütləvilik 1- İnformasiyanın forması 2- İnformasiyanın növü 3- İnformasiyanın xassəsi
17) UNICODE sistemində neçə kod vardır?
18) bir bayt ifadəsi üçün yaddaşda nə qədər yer ayrılır?
19) İnformasiyanın cari zaman uyğunluğu onun hansı xassəsini əks etdirir?
20) 64 simvolu əlifba ilə yazılmış mətn yaddaşda 72 bayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *